Fadderutbildning - för en smartare alkoholkultur inom studentlivet

Studenthälsan vid Mälardalens högskola arbetar med bland annat studiesociala frågor och tillsammans med Mälardalens studentkår håller de i en fadderutbildning för nya faddrar på högskolan. Faddrarna är aktiva studenter på högskolan med uppgift att hjälpa nya studenter in ihögskolans verksamhet och in i studenternas sociala aktiviteter. Högskolans rektor gav 2007 Studenthälsan i uppdrag att i samverkan med Mälardalens studentkår anordna en omfattande fadderutbildning och medel anslogs till detta. Fadderutbildningen har sedan dess successivt utvecklats och omfattar idag flera moment, bland annat en helgutbildning i form av ett internat. 

Syftet med fadderutbildningen är dels att faddrarna ska lära känna varandra och dels att de ska få en utbildning som gör att de mottar nya studenter på ett så bra och inkluderande sätt som möjligt. Det grundläggande temat för utbildningen handlar om vilken roll en fadder har. I detta har det alkoholpreventiva arbetet hela tiden varit en viktig del och syftar till att faddrarna ska förhålla sig kritiskt och vaksamt kring studenternas alkoholkonsumtion.   

Arbetet med fadderutbildningen pågår under ett år. Utbildningen inleds med fadderutbildningsinternatet som bedrivs under en helg i april. På internatet deltar ca: 100-120 faddrar. Under helgen får faddrarna ökad kunskap och insikt i vad rollen och ansvarsuppdraget som fadder innebär. Utbildningen omfattar även föreläsningar i grupprocesser, ledarskap, alkoholprevention, första hjälpen och likabehandling. Föreläsningarna hålls av både extern personal och personal från högskolan.

I passet om alkohol- och drogprevention får faddrarna exempelvis lära sig hur de kan se tecken på att någon har tagit droger och vilka konsekvenser en för hög alkoholkonsumtion kan få. De får även reflektera kring hur de kan hantera konflikter och problem som uppstår när alkohol och droger förekommer i stora sällskap och i det studiesociala livet.  

Internatet är strikt alkoholfritt och studenterna får på så vis egna erfarenheter av hur studentaktiviteter kan genomföras utan alkohol. Dessa erfarenheter har de med sig när de ska ta emot nya studenter på högskolan. Under helgen får studenterna även samtala om och anordna aktiviteter som inkluderar de som normalt väljer att inte dricka alkohol.

Utöver fadderinternatet anordnas i maj en kortare fadderutbildning på en dag. Den vänder sig till de faddrar som inte närvarade på internatet. För att få vara fadder krävs att man deltagit vid ett av dessa tillfällen. Nästa del av fadderutbildningen är en kick-off i anslutning till terminsstart. Vid terminsstart sker sedan en rookie-period/introduktion där faddrarna leder olika aktiviteter för de nya studenterna. Den sträcker sig över 2 veckor. I oktober bjuds sedan alla faddrar in till en uppföljning och utvärdering där även diplomutdelning sker. För de program som startar på vårterminen anordnas ytterligare en obligatorisk fadderutbildningsdag i december samt en kick-off i januari.

Samverkan mellan Mälardalens högskola och Mälardalens studentkår pågår under hela året och respektive del av fadderutbildningen utvärderas löpande.

Fadderutbildningen har varit mycket uppskattad av faddrarna som uppger att de fått ökade kunskaper inom ett flertal områden och att mottagandet av nya studenter sker på ett mer inkluderande sätt. De kunskaper faddrarna erhållit i alkoholprevention påverkar deras val av aktiviteter under rookie-perioden där nyktra aktiviteter varvas med de övriga studentaktiviteterna. Vid varje aktivitet närvarar dessutom alltid minst två nyktra faddrar med ansvar att identifiera och hantera de som druckit för mycket och de konflikter som kan uppkomma. Den som är nykter fadder bär en väst med tryck för att synas och har även ansvar för en första hjälpen väska. Effekterna kring det alkoholpreventiva arbetet märks inte bara i hur faddrarna bemöter studenter utan ger också en självreflektion kring faddrarnas egen alkoholkonsumtion.

- Vi ser en tydlig skillnad i alkoholkulturen. Det är numera en självklarhet att det finns nyktra faddrar med vid varje aktivitet. Studenterna dricker ”smartare”, på ett mer planerat sätt och att erbjuda alkoholfria alternativ är en självklarhet. Fadderutbildningen har även lett till att linjeföreningarna utvecklat policies kring när och hur alkohol får förtäras vid olika aktiviteter under introduktionsveckorna.

Fadderutbildningen genomförs årligen och nästa fadderinternat kommer att äga rum 21-23 april 2017. Både Studenthälsan och Studentkåren är glada över den positiva utvecklingen som fadderutbildningen bidragit till. De ser fram emot att fortsätta det lyckade samarbetet kring målet att skapa ett inkluderande studentliv, där alkohol kan finnas med men inte står i centrum.