Studentsatsning – för en smartare syn på alkohol

Studentlivet är för de flesta förknippat med ett intensivt socialt liv, fest, nya vänner och alkohol. På landets högskolor och universitet finns det ofta traditioner som skapar en kultur där drickande i vissa fall ses som en självklar del.

7 av 10 högskolestudenter anser att det finns en förväntan på att man ska dricka alkohol inom studentlivet. Drygt en tredjedel uppger även att de valt att avstå från att delta i aktiviteter för att de inte tänkt dricka. Allt enligt en undersökning som IQ låtit göra bland högskolestuderande.

Tillsammans med landets studentkårer arbetar vi för att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur bland universitets- och högskolestudenter. En kultur där alkohol finns, men inte behöver stå i fokus.

BÄSTA FESTEN

Bästa festen var en gemensam satsning där IQ och SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) tillsammans med studentkårer och nationer vid Sveriges universitet och högskolor arbetade för en smartare och mer inkluderande alkoholkultur. Ett resultat är handboken Bästa festen med kunskap tips för bättre fester inom studentlivet. Läs mer på bastafesten.se

VAD HAR GJORTS?

De kårer och nationer som deltog i satsningen Bästa festen har:

1. Genomfört en inventering av alkoholkulturen, för att ge studentkårens ledning en nulägesbild av hur det ser ut just på deras universitet/högskola. Inventeringen görs med ett webbaserat enkätverktyg, speciellt framtaget för den här satsningen.

2. Tagit fram och arbetat med implementering av handlingsplaner baserade på nuläget med fokus på att;
- Stärka, utveckla och implementera policys om alkohol inom studentkårens verksamhet.
- Öka kunskapen hos personer som arbetar med pub- och festverksamheten; om hur man kan arbeta för att främja ett mer måttfullt drickande samt att ge konkreta verktyg för att göra studentlivet mer inkluderande.
- Öka studenters kunskap om alkoholens konsekvenser och hur man kan förändra sina dryckesvanor.

3. Gjort en uppföljning ungefär ett år efter att satsningen startat, genom en ny inventering med hjälp av enkätverktyget för att identifiera vad som förändrats sedan steg 1. Utvärdering av resultatet.

VILKA KÅRER OCH NATIONER HAR DELTAGIT?

Blekinge Studentkår
LundaEkonomerna
Kristianstad nation i Lund
Mälardalens Studentkår
Studentkåren Högskolan i Väst
Studentkåren Malmö
Studentkåren Östersund
Teknologkåren Lunds Tekniska Högskola
Västmanland-Dala nation i Uppsala
Blekingska nationen i Lund
Gefle Studentkår
Jönköpings Studentkår
Kungliga Musikhögskolans Studentkår
Linnéstudenterna
Norrlands nation i Uppsala
NTK - Umeå Naturvetar- och teknologkår
SAKS - Sahlgrenska Akademins Studentkår
STUFF - Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet
Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala
SöderS – Södertörns Högskolas Studentkår
Uplands nation i Uppsala
Västgöta nation i Uppsala

KONTAKT

Hör av dig till Karin om du vill veta mer! 
karin@iq.se eller 070 140 97 82